Ahimsa Paramo Dharam

Activity / Tithi Calendar

« July 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
 1


Ashadh Sud 8
2
@

Ashadh Sud 9
3
$

Ashadh Sud 10
4


Ashadh Sud 11
5
$

Ashadh Sud 12
6


Ashadh Sud 13
7


Ashadh Sud 13
8
!

Ashadh Sud 14
9


Ashadh Sud 15
10


Ashadh Vad 1
11


Ashadh Vad 2
12


Ashadh Vad 3
13


Ashadh Vad 4
14


Ashadh Vad 5
15


Ashadh Vad 6
16
@

Ashadh Vad 7
17


Ashadh Vad 8
18


Ashadh Vad 9
19


Ashadh Vad 11
20
$

Ashadh Vad 12
21


Ashadh Vad 13
22


Ashadh Vad 14
23


Ashadh Vad 15
24


Shraavan Sud 1
25
!

Shraavan Sud 2
26


Shraavan Sud 3
27
$

Shraavan Sud 4
28
$

Shraavan Sud 5
29


Shraavan Sud 6
30
@

Shraavan Sud 7
31
! $

Shraavan Sud 8
 

       - Tithi, $ - Shubh Din, ! - Jain Event, @ - Samayik (MSJS)

Date Tithi
1   Ashadh Sud 8:
2   Ashadh Sud 9:
3   Ashadh Sud 10:
4   Ashadh Sud 11:
5   Ashadh Sud 12:
6   Ashadh Sud 13:
7   Ashadh Sud 13:
8   Ashadh Sud 14: Chaumasi Chaudas Chaturmaas Prarambh
9   Ashadh Sud 15:
10   Ashadh Vad 1:
11   Ashadh Vad 2:
12   Ashadh Vad 3:
13   Ashadh Vad 4:
14   Ashadh Vad 5:
15   Ashadh Vad 6:
16   Ashadh Vad 7:
17   Ashadh Vad 8:
18   Ashadh Vad 9:
19   Ashadh Vad 11:
20   Ashadh Vad 12:
21   Ashadh Vad 13:
22   Ashadh Vad 14:
23   Ashadh Vad 15:
24   Shraavan Sud 1:
25   Shraavan Sud 2: Sumatinath Bhagvan Chyavan Kalyanak
26   Shraavan Sud 3:
27   Shraavan Sud 4:
28   Shraavan Sud 5:
29   Shraavan Sud 6:
30   Shraavan Sud 7:
31   Shraavan Sud 8: Parshvanaath Nirvan Kalyanak
Today's Melbourne Times
Sunrise 07:30
Sunset 17:22
Navkarshi 08:18
Porshi 09:58
Sadh Porshi 11:12
Purimaddha 12:26
Avaddha 14:54

 

Upcoming Tithis

28 July 2017
31 July 2017
Summary: Parshvanaath Nirvan Kalyanak
6 August 2017
15 August 2017
20 August 2017
26 August 2017
29 August 2017
5 September 2017
13 September 2017
19 September 2017
25 September 2017
28 September 2017
4 October 2017
12 October 2017
18 October 2017
Summary: Kali Chaudas
25 October 2017
Summary: Gyan Paancham
28 October 2017

 

Upcoming Jain Events

25 July 2017
Summary: Sumatinath Bhagvan Chyavan Kalyanak
31 July 2017
Summary: Parshvanaath Nirvan Kalyanak
18 August 2017
Summary: Paryushan Parv Prarambh
25 August 2017
Summary: Samvatsari
2 September 2017
Summary: Bakri Idd (Aayambil Karvu)
27 September 2017
Summary: Oli Prarambh
17 October 2017
Summary: Dhan Teras
18 October 2017
Summary: Kali Chaudas
19 October 2017
Summary: Diwali / Mahavirswami Nirvan Kalyanak
20 October 2017
Summary: Nutan Varshabhinandan / Gautamswami Kevalgyan
25 October 2017
Summary: Gyan Paancham

 

Upcoming Shubh Din

27 July 2017
28 July 2017
31 July 2017
Summary: Parshvanaath Nirvan Kalyanak
2 August 2017
9 August 2017
13 August 2017
24 August 2017
27 August 2017
3 September 2017
4 September 2017
21 September 2017
22 September 2017
25 September 2017
30 September 2017
1 October 2017
6 October 2017
11 October 2017
19 October 2017
Summary: Diwali / Mahavirswami Nirvan Kalyanak
25 October 2017
Summary: Gyan Paancham
28 October 2017

 

Upcoming Samayiks (MSJS)

30 July 2017
13 August 2017
27 August 2017
10 September 2017
24 September 2017
8 October 2017
22 October 2017

Join Us Click Here
Shibir 2017 RSVP Now
Snatra Request Click Here
Volunteer For Us Click Here